INFORMACJE DLA PRACODAWCY:

 

Podstawą prawną badań profilaktycznych pracowników jest artykuł 229 & 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca
nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy
na określonym stanowisku. 


Badania profilaktyczne podzielić można na 3 rodzaje: 

1.Wstępne - wykonywane przez kandydata do pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy
na określonym stanowisku

2.Okresowe - wykonywane cyklicznie w odstępach wyznaczonych przez odpowiednie przepisy lub lekarza medycyny pracy

3.Kontrolne - wykonywane przez pracowników, którzy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni wracają do pracy 

 

Z przepisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 poz. 593) oraz Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz.1416) wynika, że każdy pracodawca jest obowiązany (art. 12) zawrzeć umowę z podstawową jednostką medycyny pracy, w celu sprawowania przez nią profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami. 

 

Badania wstępne, okresowe i kontrolne są  przeprowadzane na podstawie pisemnego skierowania pracodawcy, na jego koszt. (zgodnie z art. 22 w/w ustawy, na zasadach określonych w kodeksie pracy)

Badania te wykonują wyłącznie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych oraz  wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, który prowadzi Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

 

Lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych posługują się pieczątką i wydają orzeczenia na drukach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332.

 

Orzeczenia lekarskie wydaje się na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia
i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest więc rzetelne wypełnienie skierowania
z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na konkretnym stanowisku.

 

W skład badania profilaktycznego wchodzą również konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe określone we wskazówkach metodycznych. Pamiętać należy jednak, ze lekarz ma zawsze prawo rozszerzyć zakres tych badań, o ile uzna to niezbędne
do prawidłowej oceny zdolności do pracy pracownika na danym stanowisku.

 

Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania orzeczenia lekarskiego i nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy !

 

Badania profilaktyczne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy a pracownik zachowuje za ten czas prawo
do wynagrodzenia.


NASI PARTNERZY:
Enel-Med Centrum Medyczne
POLMED
INTERCOR
Grupa Lux Med
Laboratorium Vitalabo
Allianz
Copyright © 2016 Centrum Medycyny Pracy S.C. A. CIEŚLAK, I. URBAŃSKA-KUREK. All rights reserved.